Twój koszyk

Koszyk jest pusty  
Kawa świeżo palona - Sklep prokonsumencki

WYBIERZ RODZAJ KAWY

WYBIERZ KRAJ POCHODZENIAReklamacja towaruSklep prokonsumencki - Działamy prokonsumencko - Dbamy o Twoje prawa


WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO DO POBRANIA:

REKLAMACJA PRODUKTU   PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

PODSTAWA   REKLAMACJI

z tytułu niezgodności   towaru z umową

z tytułu rękojmi

DATA ZAWARCIA   UMOWY SPRZEDAŻY

dotyczy Umów Sprzedaży   zawartych
  do 24 grudnia 2014 roku

dotyczy Umów Sprzedaży zawartych  
  od 25 grudnia 2014 roku

PODSTAWA PRAWNA

ustawa o szczególnych   warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27   lipca 2002 r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne powszechnie   obowiązujące przepisy prawa

ustawa kodeks cywilny z   dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie   obowiązujące przepisy prawa

PODSTAWOWE   PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY

Sprzedawca odpowiada wobec   Klienta, jeżeli Produkt w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową   Sprzedaży.

niezgodność towaru z umową

W przypadku indywidualnego   uzgadniania właściwości Produktu domniemywa się, że jest on zgodny z Umową   Sprzedaży, jeżeli odpowiada podanemu przez Sprzedawcę opisowi lub ma cechy   okazanej Klientowi próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu   określonego przez Klienta przy zawarciu Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca   zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Produktu.

W przypadkach nieobjętych powyższymi   przypadkami domniemywa się, że Produkt jest zgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli   nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju Produkt jest zwykle używany, oraz   gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym Produkt tego   rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy Produkt odpowiada   oczekiwaniom dotyczącym Produktu tego rodzaju, opartym na składanych   publicznie zapewnieniach Sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w   szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu Produktu lub   reklamie, odnoszące się do właściwości Produktu, w tym także terminu, w jakim   Produkt ma je zachować.

Na równi z zapewnieniem   producenta traktuje się zapewnienie osoby, która wprowadza Produkt do obrotu   krajowego w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, oraz osoby, która   podaje się za producenta przez umieszczenie na Produkcie swojej nazwy, znaku   towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego.

Za niezgodność Produktu z Umową   Sprzedaży uważa się również nieprawidłowość w jego zamontowaniu i   uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach Umowy Sprzedaży   przez Sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo   przez Klienta według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.

zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności

Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Produktu z   Umową Sprzedaży, gdy Klient o tej niezgodności wiedział lub, oceniając   rozsądnie, powinien był wiedzieć.

Sprzedawca nie jest związany zapewnieniem, o   którym mowa w art. 4, jeżeli wykazał, że zapewnienia tego nie znał ani,   oceniając rozsądnie, znać nie mógł albo że nie mogło ono mieć wpływu na   decyzję kupującego o zawarciu umowy, albo też że jego treść sprostowano przed   zawarciem umowy.

Sprzedawca jest   odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną   lub prawną (rękojmia).

wada fizyczna

Sprzedawca jest   odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili   przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w   sprzedanym Produkcie w tej samej chwili

Wada fizyczna polega na   niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany   Produkt jest niezgodna z Umową Sprzedaży, jeżeli:

1)    nie ma właściwości, które Produkt   tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony   albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2)    nie ma właściwości, o   których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę   lub wzór;

3)    nie nadaje się do celu, o   którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca   nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4)    została Klientowi wydana w   stanie niezupełnym.

Jeżeli Klientem jest konsument,   na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia   producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu   w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez   umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub   innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

Sprzedany Produkt ma wadę   fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia,   jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za   którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił   według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

wada prawna

Sprzedawca jest odpowiedzialny   względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej   albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie   w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia   właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny   także za istnienie prawa

zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności

Sprzedawca jest zwolniony   od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w   chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

Gdy przedmiotem Umowy   Sprzedaży są Produkty oznaczone tylko co do gatunku albo Produkty mające   powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z   tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.   Przepisu tego nie stosuje się, gdy Klientem jest konsument.

Sprzedawca nie jest   odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany   Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których   mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie   mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy   Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy   Sprzedaży.

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA   KONSUMENTA

Niniejsze uprawnienia mają   co do zasady charakter dwuetapowy, co oznacza, że Klient ma   możliwość przejścia do drugiego etapu uprawnień dopiero po uprzednim wyczerpaniu   uprawnień z pierwszego etapu:

1)      Etap: naprawa   / wymiana

Jeżeli Produkt jest   niezgodny z Umową Sprzedaży, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu   zgodnego z Umową Sprzedaży przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy,   chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.   Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu zgodnego z   Umową Sprzedaży oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także   bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób   zaspokojenia.

2)    Etap: obniżenie   ceny /zwrot pieniędzy

Jeżeli   Klient, z przyczyn określonych powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany   albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim   czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne   niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo   odstąpić od Umowy Sprzedaży. Od Umowy Sprzedaży Klient nie może odstąpić, gdy   niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotna. Przy określaniu   odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj Produktu i cel   jego nabycia.

Niniejsze uprawnienia mają   co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że Klient ma   możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy   uprawnień:

1)    Grupa: obniżenie   ceny /zwrot pieniędzy

Jeżeli sprzedany Produkt   ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od   Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych   niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę   usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już   wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość   obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona   cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy   Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu   bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest   nieistotna.

  • Jeżeli Klientem jest   konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami   powyżej usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast   wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do   zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe   albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym   przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość   Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze   się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób   zaspokojenia.

Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko   niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez   szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone   jest do Produktów wadliwych.

2)      Grupa: naprawa/wymiana

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może   żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest   obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w   rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może   odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z   Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest   niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do   zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

WAŻNE TERMINY   REKLAMACYJNE

2 miesiące na zawiadomienie Sprzedawcy o   stwierdzeniu niezgodności

Kupujący traci swoje uprawnienia,   jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z   Umową Sprzedaży nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu   wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

6 miesięcy domniemania istnienia niezgodności   w chwili wydania Produktu

Sprzedawca odpowiada wobec   Klienta, jeżeli Produkt w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową   Sprzedaży; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu   miesięcy od wydania Produktu domniemywa się, że istniała ona w chwili   wydania.

2 lata   odpowiedzialności Sprzedawcy

Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z   Umową Sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat   od wydania tego Produktu Klientowi; termin ten biegnie na nowo w razie   wymiany Produktu.

1 rok domniemania istnienia wady w chwili wydania   Produktu

Sprzedawca jest   odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili   przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w   sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada   fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego   Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili   przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

2 lata odpowiedzialności Sprzedawcy

Sprzedawca odpowiada z   tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch   lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia   wydania Produktu Klientowi. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady   prawne sprzedanego Produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z   tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od   dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient   dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej -   od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się   prawomocne.

MIEJSCE I SPOSÓB   ZŁOŻENIA REKLAMACJI

Reklamacja może zostać   złożona przez Klienta na przykład :

·           osobiście pod adresem: ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego   4/21, 41-200 Sosnowiec;

·           pisemnie na adres Winami Anna Bugieda, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4/21,   41-200 Sosnowiec;

·           telefonicznie pod numerem telefonu: 695 420 110

·           w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty   elektronicznej na adres: sklep@kawa-kawa.pl

·           w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza   kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Kontakt”.

 

OPIS REKLAMACJI

Zaleca się podanie przez   Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji - ułatwi to i przyspieszy   rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

(1)     informacji i okoliczności   dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia   niezgodności/wady;

(2)     żądanie sposobu   doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o   obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

(3)     danych kontaktowych składającego reklamację.

Wymogi podane powyżej mają   formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z   pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

DOSTARCZENIE   REKLAMOWANEGO PRODUKTU

W przypadku gdy do   ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania   uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową   Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o   dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Kard. Stefana   Wyszyńskiego 4/21, 41-200 Sosnowiec. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj   niezgodności/wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie   Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient   obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się   znajduje.

Prośba   o dostarczenie Produktu, o której mowa powyżej nie ma wpływu na bieg terminu   na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa   Klienta – w przypadku złożenia reklamacji na podstawie rękojmi – żądania od   Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po   dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art.   561[1] Kodeksu cywilnego.

ODPOWIEDŹ   SPRZEDAWCY

Sprzedawca ustosunkuje się   do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych   od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie   oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

POZASĄDOWE   SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU   DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje   dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z   pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz   zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach   internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji   społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,   Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami   internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

·         http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

·         http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

·         http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem   posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów   rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  •   Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu   konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o   Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o   rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin   organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa   rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie   określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów   konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

  •   Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji   Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji   Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie   postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między   Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji   prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest   w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich   Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

  •   Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu   między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy   powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do   której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja   Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod   przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej   800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email   porady@dlakonsumentow.pl.

 

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO DO POBRANIA:
Regulamin sklepu >>>
Polityka prywatności >>> 
Odstąpienie od umowy >>>